Aanmelden of doorverwijzen

Emergis kind & jeugd biedt geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Zeeland. We behandelen kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor basiszorg tot aan topzorg. Dat gebeurt thuis, ambulant, in deeltijd of dagbehandeling of in de kliniek.

Aanmelden of doorverwijzen

Wilt u weten of een kind kan worden doorverwezen naar Emergis kind & jeugd? Of wilt u professioneel advies? Neem dan contact op met ons secretariaat via 0113 26 78 50 (maandag t/m vrij dag van 08.30 tot 17.00 uur) of via e-mail kindenjeugd@emergis.nl

Crisishulp

Afbeelding
Schema Crisishulp Emergis en Juvent

Per 1 april 2021 voeren Emergis kind & jeugd en Juvent de crisishulp voor de Jeugd-GGZ en Jeugd en Opvoedhulp uit en is er één en ander veranderd in de werkwijze rond de crisishulp in Zeeland. In onderstaande teksten en in het schema worden het proces en de wijzigingen nader toegelicht. 

Heeft een kind nu hulp nodig? Bel de crisisdienst: 085 – 48 33 129

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een crisissituatie en een spoedsituatie. In geval van een crisis wordt binnen 4 uur gestart met crisishulp en bij spoed binnen 24 uur. Om te kunnen beoordelen of een situatie crisis of spoed is wordt gebruik gemaakt van de GGZ standaarden crisis en de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Indien het om een of crisis- of spoedsituatie gaat, wordt er een afspraak gemaakt met het gezin om de situatie adequaat te kunnen beoordelen en te kunnen beslissen over de in te zetten hulp. Het is wenselijk dat de verwijzer hierbij aansluit omdat hij of zij het gezin al heeft gesproken en/of al onderdeel uitmaakt van de hulpverlening aan het gezin.

Over het algemeen zullen twee crisismedewerkers naar het gezin toe gaan. Afhankelijk van de situatie bij aanmelding zullen dit crisismedewerkers zijn van Juvent of van Emergis kind & jeugd of een combinatie van beide. NB: Indien het veilig genoeg is kan bij spoed Jeugd-GGZ ook gekozen worden voor een poliklinische afspraak in plaats van een huisbezoek.

Afhankelijk van de situatie bestaat de te bieden hulp uit:

  • Geen crisis- of spoedhulp, er wordt overdragen aan de reguliere hulpverlening of gemeentelijke toegang.
  • Inzet ambulante crisishulp bij de cliënt thuis voor maximaal 14 kalenderdagen.
  • Crisisverblijf of een time-out in het eigen netwerk, in een pleeggezin, gezinshuis of op een locatie van Emergis of Juvent. Maximale verblijfsduur is 14 kalenderdagen.

Acute problemen worden zoveel mogelijk ambulant opgelost: het evenwicht in het gezin/systeem wordt hersteld; het eigen netwerk wordt betrokken; uithuisplaatsing van één of meer jeugdigen wordt voorkomen; en andere (jeugd)hulp wordt mogelijk gemaakt.

Het ambulante crisisteam heeft het mandaat om crisisverblijf in te zetten. Hierbij wordt altijd eerst afgewogen of het mogelijk is de jeugdige te plaatsen in het eigen netwerk. Alleen wanneer dit niet mogelijk is zal worden overgegaan tot een klinische opname of crisisverblijf in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële groep. Het verblijf op een andere plek is tijdelijk en de hulp is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar huis.

Wanneer verblijf elders noodzakelijk is dan zal ook altijd een ambulante crisismedewerker actief zijn gedurende de periode van 14 kalenderdagen. Afhankelijk van de aard van de situatie zal de ambulante hulp verleend worden door het ambulante crisisteam of de plaatsende (jeugd)hulpaanbieder.

Het ZAG is een (digitale) overlegvorm waarin bij alle crisissen (zowel Jeugd-GGZ als jeugdhulp, ambulant en verblijf) met alle direct betrokkenen wordt afgestemd. De crisismedewerker die de triage heeft uitgevoerd, beoordeelt wat er nodig is om de crisishulp zo snel als mogelijk en uiterlijk na maximaal 14 kalenderdagen te beëindigen.

Deelnemers aan het ZAG zijn ouders, jeugdige vanaf 12 jaar, verwijzer, gemeente, crisismedewerker en indien van toepassing reeds betrokken hulpverlening. De deelname van de verwijzer en gemeente aan het overleg is noodzakelijk en essentieel voor de voortgang van de hulpverlening aan het gezin.

Gedurende de maximale crisisperiode van 14 kalenderdagen vindt er in ieder geval een ZAG plaats op de eerste werkdag tussen 15:00-17:00 en aan het eind van de crisisperiode. Zo nodig is er ook tussentijds een ZAG na 5-7 kalenderdagen.

Tijdens het ZAG worden o.a. de volgende punten besproken:

  • Perspectief en wat is er nodig om de crisis te stabiliseren en de hulp af te schalen?
  • Bespreken van reeds gemaakte afspraken (veiligheidsplan e.d.) plus ingezette hulp.
  • Het maken van verdere afspraken over vervolghulp en eventueel overbrugginszorg.

Niet anders dan voorheen, maar wel belangrijk om te weten, is het volgende:

Zorgcoördinatie
De crisismedewerker die de triage heeft uitgevoerd, zal ook de zorgcoördinatie op zich nemen. Indien er sprake is van gecombineerde problematiek (Jeugd-GGZ en Jeugd en Opvoedhulp) dan wordt onderling bepaald wie de zorgcoördinatie oppakt.

De ambulant crisismedewerker maakt vanaf de start van de aanmelding samen met het gezin en verwijzer een plan voor de crisisperiode en een advies over eventuele benodigde vervolghulp.